Nommele Friezen,

Lytse folken sûnder steat falle wei yn 'de fâlden fan de skiednis'. Dat liket op it stuit ek it gefal mei de Friezen. Har ferline liket grutter as har takomst. Dat moast perfoarst net, mar it útbliuwen fan foarútgong makket ûntefreden. Wy wolle de Fryske identiteit yn de takomst stal jaan. Net alllinnich bewarje, mar aktyf stal jaan yn in oare maatskippij as dy fan ús foaralden.

As erflitters fan ien fan de âldste folken út de noardlike Europeeske kontreien binne de Friezen sûnt 2005 no ek formeel erkend as nasjonale minderheid troch Nederlân en Europa. Om de erkenning ek sichtber út te dragen soe it nasjonaliteitsbegryp ‘Fries’ ek in plakje krije kinne moatte op in identiteitsbewiis of yn de gemeentlike basisadministraasje. 

In soad Friezen wolle neist harren formele Nederlânske steatboargerskip de Fryske nasjonaliteit hawwe om't it wat seit oer har identiteit. Ik tink dat wy as Friezen it rjocht hawwe moatte om yndividueel foar ússels te beslissen oft wy as Nederlânske Steatsboargers ús (folks)nasjonaliteit mei it wurd ‘Fries’ oanjaan wolle. Dat soe dochs mooglik wêze moatte?

Sûnt de formele erkenning yn 2005 hawwe de Friezen as Nederlânsk steatsboarger no ek de Fryske nasjonaliteit. Mar myn pas seit dat ik allinnich de Nederlânske nasjonaliteit ha, no kin ik noch net oantoane dat ik yndie in Fries bin. Foar in grutte groep minsken is de Fryske identiteit op it stuit net sichtber, konkreet, en net taastber genôch. 

As wy dizze nasjonale erkenning no net yn offisjele dokuminten útdrage meie, wurden wy emosjoneel te koart dien. Yn de djipste djipte giet it om gefoel. Nasjonaliteit is in gefoelskwestje, de earste grûn ta it Fryskwêzen is ommers lein yn it bernehert: op memmeskurte en heiteknibbels. In offisjeel papier soe in oantrún wêze kinne, in befêstiging dat it allegear mear te betsjutten hat dan allinne mar praten yn in "âlde" taal. In posityf Frysk bewustwezen hat ek in posityf effekt op ús Fryske taal.

Juridyske beswieren meie der net wêze: Nederlân erkent dochs mear as ien nasjonaliteit?

Yn syn oarsprong komt it wurd ‘nasjonaliteit ’ fan it Latynske ´natio´ en betsjut ´berte´ (´nascor´ = berne wurde, ôfstamje, ûntstean, groeie) en betsjut sokssawat as ‘memmelân’. In ‘natio of naasje’ is djip woartele yn de kultuer en skiednis fan in folk en befettet de wêzentlike eleminten -bygelyks ús hâlden, dragen en ús taal- fan de identiteit dêrfan.  

Steatsboargerskip en nasjonaliteit binne twa ferskillende begripen. Nederlân keppelet it begryp ‘nasjonaliteit’ noch hieltiid oan de steat (steatsnasjonalisme), sels Dútslân docht dat net mear. Soks tsjûget nèt fan respekt foar it bestean fan in eigen kulturele minderheid mei in eigen taal, kultuer en folksidentiteit, dus foar de Friezen en it Frysk. Ik beskôgje de Fryske kultuermienskip en Fryslân as myn 'natio', en wol my as sadanich dan ek identifisearje kinne.

Op 23-04-2007 haw ik ten oansjen fan de boargemaster yn ús gemeente de offisjele ferklearring fan ôfstân fan de Nederlânske nasjonaliteit dien om dêrfoar yn de plak de Fryske nasjonaliteit te krijen. Hjirmei haw ik ek moreel in kar makke fan myn loyaliteit. De folsleine ferklearring mei de seis arguminten, myn striid om de Fryske identiteit sichtber en konkreet te meitsjen kinne jo hjir fine.  Dat der al langer oanstriid is om 'it Frysk eigen' sichtber te meitsjen kinne jo hjir fine.

As jo krekt as my fine dat it sichtber meitsje fan de erkenning fan ús Fryske nasjonaliteit ek yn offisjele identifikaasje dokuminten en yn it GBA (gemeentlike basisadministraasje) in kar mooglikheid wêze moat, dan kinne jo de loyaliteits-petysje mei ûnderskriuwe troch in mail te stjoeren nei wiismeifryslan(@)upcmail.nl (sûnder de heakjes) ,mei jo namme-jo wurk-jo wenplak. Sa helpe jo mei om yn de takomst ús Fryske identiteit ek formeel te registrearjen. Skroll nei ûnder op de petysjelist fan minsken dy't jo al foargong binne.

Lit my einigje mei de wurden fan de dichter en skriuwer Obe Postma: 

Ik bin fan it Fryske lân in bern, gjin lid, dat ek betankje kin. Dat is net oars.

Mei rju achtinge,

Sjoerd Groenhof