Bestiet de Fryske identiteit?

It hat gjin sin en slachtsje it begryp (folks) identiteit hiel wiidweidich út. De identiteit en eigenheid fan in folk hat twa wichtige pylders: it kulturele en taalkundige neilittenskip. De likensens dy’t men as yndividu mei oare yndividuen fan itselde folk hat.

In folk dat him net mear beroppe kin op syn mienskiplik erfgoed, heft himsels op. Der is dan gjin sprake mear fan in nasjonale ienheid, mar fan in losse mienskip fan yn harsels kearde yndividuen. Dêrmei hefst ek de noarmen en wearden fan sa'n mienskip op.

Op 16 febrewaris 2005 waard it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden yn Europa troch Nederlân ratifisearre (1 juny 2005 fan krêft), wêrby’t de Friezen yn Nederlân as nasjonale minderheid (en dus yn harren folksidentiteit) erkend waarden.*1  Mei oare wurden de Fryske identiteit is hjirmei offisjeel en formeel befêstige.

Mar einliks wol ik my ûntslein achte fan de plicht te beredenearjen dat der in Frysk folk bestiet. De Fryske identiteit is om en om beskreaun. Want de skiednisboeken en de literatuer stean der fol fan, en dus is it sa. Sa pragmatysk moatte wy der tink ik mei omgean en net besykje ús holle te brekken oer fragen hoe grut dy groep Friezen dan wol wêze mei en oan hokker skaaimerken dy allegearre wol net hawwe moatte, wolle se as in nasjonale ienheid beskôge wurde.

Oer de identiteit en de autensiteit fan Friezen wurdt al mear as 2000 jier praat en skreaun, dus wy bestean!

*1   De earste formele erkenning fan it Fryske folk wie mei de feroaring fan de dielsteatwet fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein yn 1990, wêrby't de Friezen en de Denen as minderheid erkend waarden. It Ramtferdrach waard yn Dútslân op 10 septimber 1997 ratifisearre en waard op 1 febrewaris 1998 fan krêft.