Doarre Fries te wêzen

In man sjocht in âlde freon dy't it fergees besocht hie om wat bysûnders fan syn libben te meitsjen. De man tocht dat syn freon miskien wol wat jild brûke koe. Mar dy jûns ûntduts er dat syn âlde freon in 'ryk' man wurden wie en dy syn skulden betelje woe dy't er yn 'e rin fan 'e tiid makke hie. Tegearre setten se nei in kroech ta dêr't se froeger wol faker wienen, en hy jout in rûntsje fan de saak. As de man by syn kammeraat nei syn suksesformule fernimt, jout dy as antwurd dat er yn it ferline it libben fan de Oar liede en dêr in skoftsje lyn in ein oan makke hat.
''Wa is de Oar?'' frege de man.
''De Oar is dyjinge dy't se my leard hawwe om te wêzen, mar dy't ik net bin.''
''En do, wa bisto?''
''As ik nei myn hert lústerje bin ik ien fan de mienskip, ien fan ús allegear. Ik bin ien dy't him meitôgje lit troch de mystery fan it libben, dy't him iepensteld foar de wûnders, en fierders bliid en entûsjast is oer de dingen dy't er docht. Mar de Oar, bang om teloarsteld te wurden, hâlde my tsjin om aksje te ûndernimmen. Doe't ik my dêrfan bewust waard wie ik tige beret en naam it beslút om de mins te wurden dy't ik yn wurklikheid altyd al wêze woe. That my shadow days are over.''

Loyaliteits-petysjelist

As jo krekt as my fine dat de erkenning fan ús Fryske nasjonaliteit ek yn offisjele identifikaasje dokuminten en yn it GBA (gemeentlike basisadministraasje) sichtber wêze moatte soe as kar mooglikheid, dan kinne jo de loyaliteits-petysje mei ûnderskriuwe. Sa helpe jo mei om yn de takomst ús Fryske identiteit ek formeel te registrearjen. Sjoch op de loyaliteits-petysjelist fan minsken dy’t jo al foargong binne.

Echt Kleur bekenne?

As jo de formele wetlike proseduere de ferklearring fan ôfstân dwaan wolle ten oansjen fan de boargemaster en de kar meitsje wol omtrint jo earste loyaliteit, lit it my witte dan bin ik ree om jo hjiryn te assistearjen. Stjoer in e-berjocht nei wiismeifryslan@upcmail.nl . Om dizze kar ten oansjen fan de boargemaster te meitsjen dat ferget in omslach yn tinken, mar it is in hearlik gefoel en de muoite wurdich.

Sjoch ûnder de Paadsljochters dy't jo foargong binne, sjoch foar it krante artikel yn it menu-dossier Argyf.

30-06-2010-Chris van Hes-ten oansjen fan boargemaster Bert Kuiper-Skasterlân

29-05-2007-Wolter Wybren Jetten-ten oansjen amtner boargelikestân-Ljouwert

23-04-2007-Sjoerd Groenhof-ten oansjen fan boargemaster Louis Lyklema-Achtkarspelen

11-07-1996-Wybren Couperus-ten oansjen fan rjochter-Ljouwert

16-01-1951-Doekele Brouwer-ten oansjen fan de rjochter-Ljouwert