De offisjele erkenning ek sichtber útdrage kinne, as der troch oerheidswege omfreege wurdt? Want wat is oars de erkenning wurdich?

Wy Friezen binne sûnt 2005 in erkende nasjonale minderheid. Wy binne sadwaande in erkend ‘folk’, mei in eigen taal en kultuer.  As erflitters fan ien fan de âldste folken út de noardlike Europeeske kontreien achtsje wy it net mear as in rjocht dat it nasjonaliteitsbegryp ‘Fries’ ek sichtber wêze moatte soe op ús identiteits papieren en yn de gemeentlike administraasje. Ik tink dat wy as Friezen it rjocht hawwe moatte om yndividueel foar ússels te beslissen oft wy as Nederlânske Steatsboargers ús (folks)nasjonaliteit mei it wurd ‘Fries’ oanjaan wolle. Dat soe dochs mooglik wêze moatte?

Fine jo dat ek? Dan kinne jo dêroan meihelpe troch jo oan te melden fia in mail nei wiismeifryslan(@)upcmail.nl (sûnder de heakjes) mei jo namme, jo wurk, jo wenplak en jo sil taheakke wurde oan ûndersteande loyaliteits-petysje list. Troch de loyaliteits-petysjelist te ûnderskriuwen, foar it sichtber meitsjen fan de Fryske identiteit yn offisjele dokuminten, wurdt it draachflak ûnder de befolking ek oantoand.

Tank yn't foar, Sjoerd Groenhof

 Loyaliteits-petysjelist

Understeande sympatisanten hawwe de loyaliteitspetysje list ûnderskreaun en ferklearre dat hy/sy ynstimt as stiper om dat hja ek fine dat nei de erkenning yn 2005, it nasjonaliteitsbegryp ‘Fries’ in kar mooglikheid wêze moatte soe op ús identiteits papieren.

     Nr -  Datum   -   Tiid  -  Namme   -    Berop/Stúdzje/Oars   -    Wenplak

 1. 12-09-2007 16:47-Frans Koning-ûndernimmer (Koningshof)-Aldehaske
 2. 19-09-2007 01:10-Wolter Jetten-Bestjoerslid RfdFB-Ljouwert
 3. 19-09-2007 21:45-Pascal Anton-Studint-Ljouwert
 4. 23-09-2007 21:20-Lammert vd Sluis-ûndernimmer-De Harkema
 5. 23-09-2007 22:22-Eric Hoekstra-Wittenskipper-Ljouwert
 6. 25-09-2007 23:25-Cornelis v/d Wal-Skriuwer-Grins
 7. 26-09-2007 09:05-Sytze T. Hiemstra-Learaar, bestjoerslid FFU, VLLT, Fryske Rie, RfdFB-Drachten
 8. 28-09-2007 15:52-Seye Herke Brinkman-Timmerman/hanneler yn allerhande-Skulenboarch
 9. 29-09-2007 00:26-Jelmer van der Hem-studint-Grins
 10. 29-09-2007 15:06-Jelle van der Meulen-Learaar-Castricum
 11. 29-09-2007 18:54-Repkes van der Leest-Bakker-Burgum
 12. 29-09-2007 21:19-Edwin de Groot-Teamleider Chirurgie-Aldehaske
 13. 29-09-2007 21:37-Ate Grypstra-Dosint Ingelsk/Studint Frysk/Skriuwer en Oersetter-Bûtenpost
 14. 30-09-2007 14:28-Lolke Huitema-Konstructie Bankwerker/lasser-Tersoal
 15. 30-09-2007 14:30-C.E. Meinen-Heeringa-Sikenfersoargster-Tersoal
 16. 30-09-2007 14:36-E.H.Meinen-Dosint -Tersoal
 17. 30-09-2007 21:21-Willem Schievink-Undernimmer (t Postwinkeltsje)-De Harkema
 18. 30-09-2007 21:22-Tjitske Schievink-Undernimmer (t Postwinkeltsje)-De Harkema
 19. 30-09-2007 21:51-Hindrik ten Hoeve-Earste Keamerlid foar de OSF-Stiens
 20. 01-10-2007 10:17-Ynse Jelle Kalsbeek-telecom-Hoorn
 21. 01-10-2007 10:24-egbert van der Meulen-Alg.mederwerker-Dokkum
 22. 01-10-2007 11:04-Rient.G.Tienstra-Pensjonearre-Drachten
 23. 01-10-2007 11:47-Frits Sieswerda-CAD/GIS Consultant-Winsum
 24. 01-10-2007 12:02-H.J.Redczus-Keunstner-Ljouwert
 25. 01-10-2007 12:04-Melle Kloosterman-Undernimmer-Bûtenpost
 26. 01-10-2007 12:14-Frans Kloosterman-Beamkweker/ hanneler-Bûtenpost
 27. 01-10-2007 12:19-K.C.Kerstma-Chauffeur TNT-Drachten
 28. 01-10-2007 12:28-Jan Lautenbach-Financial Controller-Aldwâld
 29. 01-10-2007 12:33-hester zeldenrust-bangma-mem-balk
 30. 01-10-2007 12:56-Cor Koopmans-Financieel manager-Amsterdam
 31. 01-10-2007 14:58-Gerrit Gerlofsma-meganysk ûntwerper romte ûndersiik-Frentsjer
 32. 01-10-2007 16:14-H.Folkersma-ICT-er-Drachten
 33. 01-10-2007 16:16-bas vossen-journalist-nijmegen
 34. 01-10-2007 16:22-Thaeke Johannes Kuipers-Undernimmer (ICT)-De Rottefalle
 35. 01-10-2007 16:27-Wobbe Atsma-Skriuwer-Drachten
 36. 01-10-2007 16:37-Tjibbe Brinkman-Riedslid-Twizel
 37. 01-10-2007 16:40-Hindrik Bruinsma-Kompjoter programmeur-Grins
 38. 01-10-2007 16:41-Merijn de Jong-matroas-Grins
 39. 01-10-2007 16:49-Jelmer Hitzert-Studint-Grins
 40. 01-10-2007 16:53-Jhr.Menno L.de Blocq van Scheltinga-oars-E 29110 MONDA
 41. 01-10-2007 16:53-Johannes Hiemstra-Financieel Medewerker-Den Haag
 42. 01-10-2007 17:08-Meyke Steggerda-amtner-Rotterdam
 43. 01-10-2007 17:08-Jelmer Stienstra-Keukenassistent-Menaam
 44. 01-10-2007 17:38-André van der Meer-Feilingmeiwurker op Blommefeiling Aalsmeer-Hoofddorp
 45. 01-10-2007 18:05-S. R van der Meulen (Sije)-útsetter/printer wegenbou-Wynjewâld
 46. 01-10-2007 19:09-Willem Schoorstra-Skriuwer-Ternaard
 47. 01-10-2007 19:16-fokke sytema-niks-harns
 48. 01-10-2007 19:18-Gerben Huberts-Belestingamtner-Roermond
 49. 01-10-2007 19:22-H. van Dijk-Rij-instructeur-Wolvega
 50. 01-10-2007 19:31-J.Hoogland-Boekhâlder-Hallum
 51. 01-10-2007 19:34-R. de Bruin-oars-Grins
 52. 01-10-2007 19:34-Arjan Monsma-ingenieur-Wynjewald
 53. 01-10-2007 19:39-Auke Swart-Postrinder-Balk
 54. 01-10-2007 19:40-Thede Boysen-Angestellter/staffer-Flensburg / Germany
 55. 01-10-2007 20:03-M. Jagersma-oars-Kolderwâlde
 56. 01-10-2007 20:27-Thys van der Veen-argivaris-Dokkum
 57. 01-10-2007 20:28-Koba Makkinga-húsfrou-Dokkum
 58. 01-10-2007 20:30-Gosse Aardema-wrotter-de Lemmer
 59. 01-10-2007 20:31-Willem Wouda-Skoallelieder-Droegeham
 60. 01-10-2007 20:32-Hillie de Koe-ja/nee/as oars-de Lemmer
 61. 01-10-2007 20:34-G. van der Meulen-Fertaler/beikweker-Baflo
 62. 01-10-2007 20:35-Berber Aardema-VWO-de Lemmer
 63. 01-10-2007 20:37-Gerard van der Heide-Wurkteugkundige-Drachten
 64. 01-10-2007 20:47-Th. Feddema-Meiwurker Min. v. Just./Foars. bestj. FNP-Dongeradiel-Raard
 65. 01-10-2007 20:56-Jan-Ale van der Ploeg-krekt ôfstudearre studint planology-Grins
 66. 01-10-2007 21:25-Steffen van der Wal-IT'er-Drachten
 67. 01-10-2007 21:52-uilke de koe-gjin-burgum
 68. 01-10-2007 21:53-johan hielkema-servicemonteur-jubbega
 69. 01-10-2007 22:01-Pieter de Jong-Magasynmeiwurker-Snits
 70. 01-10-2007 22:03-Erik Talsma-Maatskiplikwurker-Ljouwert-stêd
 71. 01-10-2007 22:36-G.D. Hulshoff- Boersma-Fryske taal en kultuerstúdzje yn Grins-Boalsert
 72. 01-10-2007 23:22-Johannes Rozenga-Ynstrumentaasje teknikus-Amsterdam
 73. 01-10-2007 23:22-Martijn Zuiderbaan-Student-Warkum
 74. 01-10-2007 23:23-Femme Rein Venema-Har un autobedriuw-de Harkema
 75. 01-10-2007 23:27-Gerda Weening-Hûsfrou-de Harkema
 76. 01-10-2007 23:31-Freerk jan oosterhuis-Communicatiesystemen-Groningen
 77. 02-10-2007 01:07-Atze Schuilenga-Gjin.-Roosendaal. NL 4708 DM
 78. 02-10-2007 01:17-Akke Zijlstra-postbesoarger-Hantum
 79. 02-10-2007 01:46-Siebren Boschma-Studint-Grins
 80. 02-10-2007 05:24-Popke Dieuwko Postema-Historikus-Lelystêd
 81. 02-10-2007 07:26-Liuwe H. Westra-dûmny-Lollum
 82. 02-10-2007 07:46-Sietse T, Piersma-keapman-Ouster Nijegea
 83. 02-10-2007 09:24-Bauke Sieswerda-Âld learaar Elektrotechnyk-Winsum Frl.
 84. 02-10-2007 09:29-Wiepke L.-skoalle -Ealahuzen
 85. 02-10-2007 11:20-Hielke Visser-Project Controller-Amsterdam
 86. 02-10-2007 11:23-Roel Wytse Teunissen-Learareoplieding Frysk jier trije-Feanwâlden
 87. 02-10-2007 11:26-sikko de jong-riedslid FNP Tytsjerksteradiel-ryptsjerk
 88. 02-10-2007 11:27-Ineke de Jong-Dijkstra-lid FNP Tytsjerksteradiel-ryptsjerk
 89. 02-10-2007 12:06-Piet Reitsma-oars-Oentsjerk
 90. 02-10-2007 12:21-Jelte Westra-Rjochten, Grins-Ie
 91. 02-10-2007 13:33-Sjoukje Toering-Arts/Wittenskipper-Amsterdam
 92. 02-10-2007 14:15-Alexandra Yildiz-oars-Kaiserslautern,Germany
 93. 02-10-2007 15:43-Jorrit Rodenhuis-Studint Bedriuwskunde-Grins
 94. 02-10-2007 16:38-Vincent Postma-Operator yne zûvel-Warkum
 95. 02-10-2007 16:47-Jan de Vries-Sûnder berôp-Baguio City, Filippijnen
 96. 02-10-2007 16:57-Johan Cnossen-wurkleas-Drachten
 97. 02-10-2007 17:08-Siem de Vlas-túnfoarmjouwer-Ljouwert
 98. 02-10-2007 17:17-Johannes Attema-elektrotechnysk ingenieur-Ljouwert
 99. 02-10-2007 17:32-Jan Romkes van der Wal-Pastoar-Boalsert
 100. 02-10-2007 17:37-Bareld Nijboer-Wurktarieder Kabeltillefyzjebedriuw-De Harkema
 101. 02-10-2007 18:12-albert jan hoogterp-op it stuit wurkleas-raard
 102. 02-10-2007 18:13-coby spinder veenstra-hûsfrou-de harkema
 103. 02-10-2007 18:14-freddy spinder-timmerman-de harkema
 104. 02-10-2007 18:48-Torsten Bruns-26802 Moormerland / Germany-Königsstraße 69e
 105. 02-10-2007 19:20-J.N.C.M. van der Laan-Veehouder-Assendelft
 106. 02-10-2007 19:21-I.J.Haartman-Veehoudster-Assendelft
 107. 02-10-2007 19:25-Sietske Swart-van der Brug-amtner-Balk
 108. 02-10-2007 19:35-geart van der velde-Undernimmer-droegeham
 109. 02-10-2007 20:21-G. van der Heide-Ferkeper-Drachten
 110. 02-10-2007 20:37-Rikele Goaitzen Hollema-ûndernimmer-Earnewâld
 111. 02-10-2007 20:57-Jehannes Drost-boer-Ginnum
 112. 02-10-2007 21:12-A de Jong-oars-rotterdam
 113. 02-10-2007 21:48-E. Gerben van Snits-Fersoargende Nachttsjinst-Snits
 114. 02-10-2007 21:57-Rommert Tjeerdsma-Skriuwer-Marrum
 115. 02-10-2007 23:05-Jan Meijer-Service-monteur-Wynjewald
 116. 03-10-2007 00:40-Ellen Wester-kapster-Earnewâld
 117. 03-10-2007 00:40-Piter Reitsma-Leraar Ingelsk twadde jier-Damwâld
 118. 03-10-2007 09:03-Netty Leistra-xxx-Grins
 119. 03-10-2007 09:36-Gerber van der Graaf-Dr. Ir-Barcelona (Catalonie)
 120. 03-10-2007 09:54-Sikko Pander-Glasbedrijf-Drogeham
 121. 03-10-2007 11:51-Wiebe Lageveen-oars-Frjentsjer
 122. 03-10-2007 13:26-roel jorritsma-ûndernimmer-rijssen
 123. 03-10-2007 14:23-Oppie de Haan-oars-Eastermar
 124. 03-10-2007 15:22-B. de Boer-Pensjonearre militêr-Feanwâlden
 125. 03-10-2007 16:22-David Kooistra-studint-Velp (Gelderlân)
 126. 03-10-2007 16:24-Pieter Damstra-Medisch Technicus-Munein
 127. 03-10-2007 16:27-Akke Hansma-Salarisadministrateur-Munein
 128. 03-10-2007 16:39-Ed Knotter-learaar Frysk-Beetstersweach
 129. 03-10-2007 16:41-Angela Glashouwer-Studint-Duiven
 130. 03-10-2007 17:26-T. Oosterman-Pensjonearre-de Harkema
 131. 03-10-2007 18:58-Folkert de Jong-theologie-Utert
 132. 03-10-2007 19:33-Jasper Erwin van der Wal-skriuwer/boer-Blije
 133. 03-10-2007 20:21-van der Heide-magasyn meiwurker-De Tille
 134. 03-10-2007 20:39-wiebren couperus-oars. In Fries is ommers dochs wat oars. Hat in fin mears as in bears!-rottum, fryslân
 135. 03-10-2007 20:42-Andre van de Loo-Ja-Wanswert
 136. 03-10-2007 20:45-Jacob Hoekstra-Studint, FRYSLAN BOPPEE!!!-Wanswert
 137. 03-10-2007 21:15-Cindy-Radio-Heeg
 138. 03-10-2007 21:43-Karin Hoekstra-Studinte-Wânswert
 139. 03-10-2007 21:45-Frâns Hoekstra-veehâlder-Wânswert
 140. 03-10-2007 21:46-Baukje Hoekstra-Bejaardenfersoargster-Wânswert
 141. 03-10-2007 21:47-YI Ruiter-ryksamtner-Ede
 142. 03-10-2007 21:59-jantina-studzje-anjum
 143. 03-10-2007 22:13-Alwin Schoorstra-Student-Ternaard
 144. 03-10-2007 22:16-Jappie Hoekstra-Boer-Jislum
 145. 03-10-2007 22:17-Aukje Hoekstra - V/d Bosch-oars-Jislum
 146. 03-10-2007 22:25-Andre Dijkstra-Skoalle-Hallum
 147. 04-10-2007 00:26-Sjoerd Kingma-HBO Verpleegkunde-Drachten
 148. 04-10-2007 10:07-Lars Harms-oars-Koolnbütel, Nordfraschlönj
 149. 04-10-2007 11:52-B Stienstra -oars-Eastermar
 150. 04-10-2007 15:07-Harmen Bosma-Stúdzje HBO Miljeukunde-Nijemardum
 151. 04-10-2007 18:31-Sipke Tjerkstra-Sjaufeur-De Jouwer
 152. 04-10-2007 18:48-Cor Attema-Studint ICT-Ljouwert
 153. 04-10-2007 19:06-T.Hoekstra-Hûsfrou-De Harkema
 154. 04-10-2007 19:37-Louis Lyklema-oud burgemeester achtkarspelen-Kollum
 155. 04-10-2007 21:21-Martijn Brouwer-Verpleegkundig MBO -Farebuorren
 156. 04-10-2007 22:32-Wijbe Kl. Postma-skoalmaster-Eastermar
 157. 05-10-2007 01:00-Kees de Groot-Undernimmer (Cafe/Snackbar 't Hoekje)-Twizel
 158. 05-10-2007 01:01-Gea de Groot- van Hiel-Cafe snackbar 't Hoekje-Twizel
 159. 05-10-2007 07:38-Alberta Groenhof-Oosterman-Philips meiwurkster-De Harkema
 160. 05-10-2007 11:48-Broer Terpstra-Wenningbou-Twizelerheide
 161. 05-10-2007 18:13-Pieter Elzinga-Gemeente meiwurker-Twizel
 162. 05-10-2007 18:14-Jitze Postma-Timmerman-Twizel
 163. 05-10-2007 22:57-Yvonne Hoekstra-Fersoargende (VZ)-De Harkema
 164. 06-10-2007 00:28-Freerk Hoekstra-Magasynmeiwurker-Augustinusga
 165. 06-10-2007 00:36-Janke Veensma-Fersoargende -Augustinusga
 166. 06-10-2007 07:38-Wiepie Smid-Foeger-Twizel
 167. 06-10-2007 10:57-Gjalt Nijboer-vut-De Harkema
 168. 06-10-2007 13:33-Kerst Huisman-histoarikus/publisist-Ljouwert
 169. 06-10-2007 18:50-Iep Oosterman-vd Meulen-Hûsfrou-De Harkema
 170. 07-10-2007 12:06-Jantsje Rijpma-Meiwurkster Steinfort-Seisbierrum
 171. 07-10-2007 12:19-Luite Jetten-pensioen-It Hearrenfean
 172. 08-10-2007 11:04-Tsjitske Toering-Studint genêskunde-Grins
 173. 08-10-2007 18:26-Erik de Vries-Controller-De Like
 174. 08-10-2007 22:22-joast vd tún-fuotbaltréner-droegeham
 175. 09-10-2007 09:18-Wiepke Wierda-ûndernimmer-Staveren
 176. 09-10-2007 09:19-Geeske Visser-jongeren werkster-Staveren
 177. 09-10-2007 15:36-C.Wagenaar-oars-Arm. de Pêra -Portugal
 178. 10-10-2007 08:58-Jan van der Vlugt-ambtner-Aldehaske
 179. 10-10-2007 10:02-michel lucien van der veen-beveiligingsbeambte-dordrecht
 180. 10-10-2007 13:40-Anne van der Meulen-MID-Dokkum
 181. 10-10-2007 20:08-Ate de Boer-Ûnderhaldmonteur-Aldegea (Smellingerlân)
 182. 10-10-2007 22:42-Conny van der Zee-beveiliging-Dordrecht
 183. 10-10-2007 23:16-P.Fopma-Piloot-Zuid Scharwoude
 184. 12-10-2007 07:37-Oene Bakker-âld Timmerman-De Harkema
 185. 12-10-2007 13:13-Niels Jongsma-detailhandel-Twizel
 186. 12-10-2007 16:54-wytske van der schaaf-mem en húsfrouw-nes
 187. 13-10-2007 09:34-Timo Jepkema-studint-Lekkum
 188. 13-10-2007 11:47-Klaas Abe Kamstra-bedriuwslieder taxi vd Pol Bitgum-Bitgum
 189. 13-10-2007 13:41-Jort Jan Hans Bergsma-International business and management -Ljouwert
 190. 13-10-2007 13:41-Titus Bergsma-ûndernimmer-Easterein
 191. 13-10-2007 13:42-Rigt Dykstra-Bergsma-ûnderwiiser -Easterein
 192. 13-10-2007 14:01-Gea de Jong-reintegraasje meiwurkster-De Jouwer
 193. 13-10-2007 14:03-Abele Willem de Jong-fertsjinwurdiger yn e jachtbouw-De Jouwer
 194. 13-10-2007 14:04-H. B. Dykstra-Bankemployé-Menaem
 195. 13-10-2007 14:07-Jelle Hofstra-Electrotech.ingeneer-Gorredijk
 196. 13-10-2007 14:57-Ate de Jong-Fries - en ek in bytsje wrâldboarger-Dronryp
 197. 13-10-2007 15:15-Afke Rodenhuis-learkrêft basisûnderwiis-Drachten
 198. 13-10-2007 15:16-Jacob Hooghiemstra-consultant-Drachten
 199. 13-10-2007 17:52-Hidde Louwes-Frachtweinsjaufeur-Gaestmar
 200. 200-13-10-2007 18:56-Kees Westra-konsierzje- underwiis-Gytsjerk
 201. 201-13-10-2007 20:30-Karst Hoekstra-meiwurker HC Ljouwert-Grins
 202. 202-13-10-2007 21:19-Tseard Hoekstra-Re-integraasje coach/bestjoerslid FNP-ôfd.Ljouwert-Ljouwert
 203. 203-13-10-2007 22:13-Andries van Buiten-Koopmans-Husman-Gerdyk
 204. 204-13-10-2007 22:14-Trienke van Buiten-Koopmans-Bankmeiwurker-Gerdyk
 205. 14-10-2007 09:49-Meine Walsweer-Pensjonearre. Wie ynspekteur fan polysje.( û.o. H.B. bestjoerslid FNP-Stiens
 206. 14-10-2007 11:12-Trijntje Mijnheer- vd Meulen-Hûsfrou-Wolvega
 207. 14-10-2007 11:20-Lutske vd Meulen-Alma-Hûsfrou-Ravenswoud
 208. 14-10-2007 11:36-Jan senior vd Meulen-Hûsman-Ravenswoud
 209. 14-10-2007 12:07-Auke Wassenaar-ôffalferwurker-Bitgummole
 210. 14-10-2007 12:09-Tjitske Lettinga-resepjeniste-Bitgummole
 211. 14-10-2007 12:10-Bertine Wassenaar-skoalle-Bitgummole
 212. 14-10-2007 12:12-Arjen. G. Brouwer -Bin 91 jier en broer fan Doekele. G . Brouwer -Nijlânstate te Ljouwert
 213. 14-10-2007 13:34-Famylje Pel-Oars-it Hearrenfean
 214. 14-10-2007 16:03-Lutske de Vries-oars-Nijetrijne
 215. 14-10-2007 16:05-Jan de Vries-monteur-Nijetrijne
 216. 14-10-2007 16:13-Geert de Leeuw-magasynbeheader-Drachten
 217. 14-10-2007 19:38-G. Dykstra -Ringia-Húsfrou-Stiens
 218. 14-10-2007 21:01-Sybrand Bosma-learaar-Bakkefean
 219. 14-10-2007 22:27-J. de Jong-Beveiligingsbeambte -Drachten
 220. 15-10-2007 09:50-Wieke de Haan-skriuwster-Mantgum
 221. 15-10-2007 14:05-Hendrik Boonstra-sanger fan Jitiizer-St.nyk
 222. 15-10-2007 18:06-Wytze de Jager-Garagehâlder-Ryptsjerk
 223. 15-10-2007 18:07-Baukje de Jager-vanHijum-Skriuwster-Ryptsjerk
 224. 15-10-2007 20:34-Willem van der Velde-Geograaf -Ljouwert
 225. 15-10-2007 21:04-Tjitske Talsma-Labordus-Ferkeapmeiwurker-Parregea
 226. 16-10-2007 09:45-Johannes de Vries-Wegenbou-De Harkema
 227. 16-10-2007 09:47-Lutske de Vries-vd Tuin -Philips meiwurkster-De Harkema
 228. 16-10-2007 10:48-Jarig Sipma-Wurkjend yn in finansjele funksje-Grins
 229. 16-10-2007 11:30-Wiebe van der Vliet-Persoanielsadviseur-Makkingea
 230. 16-10-2007 12:00-Marc van der Zalm-Webdesigner-Gorredijk
 231. 16-10-2007 16:44-Baukje Odinga-Oegema-Onderwijzeres-Leeuwarden
 232. 16-10-2007 19:10-Erik Mozes-Wurktuugkundich yngenieur-Utrecht
 233. 16-10-2007 20:57-Bianca van den Bogert-Wijnsma-siktaresse-Hurdegaryp
 234. 17-10-2007 11:25-Liskje Flapper-Dosint Frysk Pabû NHL-Burchwert
 235. 17-10-2007 14:07-Y. Dykstra-Argeolooch-Ljouwert
 236. 18-10-2007 11:40-Jelma Wiegersma-Boekferkeaper-Swolle
 237. 18-10-2007 13:16-wytske valkema-oars-joure
 238. 18-10-2007 23:31-Egbert Nijenhuis-Service-Monteur-it Hearrenfean
 239. 18-10-2007 23:39-Riekje Nijenhuis-Oars-it Hearrenfean
 240. 19-10-2007 00:30-Hedde Brandsma-Foarman Ballast Nedam-Twizel
 241. 19-10-2007 07:49-Menno Bosma-Mechatronicus-Zwolle
 242. 19-10-2007 12:21-Saapke Voolstra-Studint-Beetstersweach
 243. 19-10-2007 14:29-Sanne vd Gaag-Studie Geschiedenis aan de VU-Nu Amsterdam i.v.m. studie
 244. 19-10-2007 23:42-Dirk Hielkema-Arbeider-Spijk
 245. 21-10-2007 09:46-Feike vd Meulen-Isolatieplaatwerker-De Harkema
 246. 21-10-2007 09:47-Jikke vd Meulen-Hûsfrou-De Harkema
 247. 21-10-2007 16:48-Johannes Jenze Luhoff-Timmerman-Drachten
 248. 22-10-2007 17:52-Lucy.Postmus-Ferpleegkundige-Wûns
 249. 22-10-2007 18:20-Appie vd Meulen-Frachtweinsjaufeur-Ravenswoud
 250. 22-10-2007 18:48-jurjen tijsma-militair-joure
 251. 22-10-2007 19:15-Hiske Louwes-Betsjinning-Boalsert
 252. 24-10-2007 00:35-Paulus Poelman-Undernimmer-De Harkema
 253. 24-10-2007 00:35-Harmke Poelman-Zuiderveld-Oars-De Harkema
 254. 25-10-2007 19:44-Evert Wendelaar Bonga-Fotografie-Boalsert
 255. 26-10-2007 10:36-H. Werkhoven-Gjin-Ljouwerd
 256. 26-10-2007 11:56-Gerben Gerbrandy-Wethâlder-Gau
 257. 27-10-2007 15:46-Tjerk Buma-jurist-Amsterdam
 258. 27-10-2007 17:05-Siebe Siebenga-Postboade-Burgum
 259. 30-10-2007 13:28-Leo Gorter-auditeur-Drachten
 260. 30-10-2007 13:30-Douwe van der Meer-Meettechnicus-Burgum
 261. 30-10-2007 16:39-Alida Linker-oars-Surhuizum
 262. 30-10-2007 16:43-Baukje Boersma-Philips meiwurkster-Drachten
 263. 31-10-2007 20:51-Martin Feenstra-Baukunde-Boalsert
 264. 31-10-2007 20:55-Age Wildschut-meiwurker jachtwerf-Boalsert
 265. 31-10-2007 21:12-bouke jonkman-laser-witmarsum
 266. 01-11-2007 23:26-Markus Grafenburg-Teacher-Aurich, now Stuttgart
 267. 01-11-2007 23:56-Gerrie Rauwerda-Undernimmer (Vishandel Rauwerda)-De Harkema
 268. 02-11-2007 12:49-Jet Groenhof-Ziekenverzorgster-Drachten
 269. 04-11-2007 10:02-Bonne de Haan-Ryksambtner-Twizelerheide
 270. 08-11-2007 13:21-Jan (junior) vd Meulen-Operator-Ravenswoud
 271. 08-11-2007 13:22-Aaltje vd Meulen-Hûsfrou-Ravenswoud
 272. 08-11-2007 17:47-Wieger Faber-Philips meiwurker-Aldegea
 273. 08-11-2007 18:00-Joukje de Vries-Philips meiwurkster-Augustinusga
 274. 09-11-2007 14:13-Jilles van Zinderen-Advocaat-Utrecht
 275. 11-11-2007 23:42-Hans Wassenaar-learaar-Marsum
 276. 12-11-2007 23:02-Tsjits Bruining-vd Bij-Frijwilligster-De Harkema
 277. 13-11-2007 21:11-Ilse de Graaf-student sociologie-Den Haag
 278. 15-11-2007 09:01-Jikkie Vosdingh-Philipsmeiwurkster-Joure
 279. 15-11-2007 09:03-Hendrik Vosdingh-Stritlizzer-Joure
 280. 15-11-2007 09:15-Thea Noppe-Philips meiwurkster-Drachten
 281. 15-11-2007 09:32-Reinders Elzinga A-Productie medewerker-Surhuisterveen
 282. 15-11-2007 09:33-Griet Oppersma-de Vries-Productie medewerker-Nij Beets
 283. 15-11-2007 09:35-Reinders L-Relatie beheerder LOC-Surhuisterveen
 284. 15-11-2007 09:37-Boer R-Productie medewerker-Drachten
 285. 15-11-2007 09:38-Rozema H-Productie medewerker-Friesen Palen
 286. 15-11-2007 09:39-Oppersma Sj-Vuilnisman-Nij Beets
 287. 15-11-2007 09:40-Uiterdijk M-Productie medewerker-Zwager Bosch
 288. 15-11-2007 09:41-Hiemstra A-Productie medewerker-Drachten
 289. 15-11-2007 11:00-Eelke Minne Westra-Engineer by Philips-Drachten
 290. 15-11-2007 11:10-Vissia M-Productie medewerker-Zwaagewesteinde
 291. 15-11-2007 11:11-Elzinga D-Student-Surhuisterveen
 292. 15-11-2007 11:11-Elzinga Tj-Vut-Kootstertille
 293. 15-11-2007 11:12-Westra G-Huisvrouw-Bos en Duinen
 294. 15-11-2007 11:12-Elzinga H-Schilder-Kootstertille
 295. 15-11-2007 11:13-Koelstra T-Productie medewerker-Zwaagewesteinde
 296. 15-11-2007 11:14-Netjes K-Frachtweinsjauffeur -Kootstertille
 297. 15-11-2007 11:14-Drost A-Productie medewerker-Drachten
 298. 15-11-2007 11:14-Wester M-Frachtweinsjaufeur-Drachten
 299. 15-11-2007 11:15-Jong A-Productie medewerker-Surhuisterveen
 300. 15-11-2007 11:16-Kobus A-Strjitlizzer-De Harkema
 301. 15-11-2007 11:28-Cees van der Meulen-âld-foarsitter FNP-Grou
 302. 16-11-2007 21:16-Marjan Koops -Waark bie philips (oet Grunningen)-Drachten
 303. 16-11-2007 21:19-Jannie Kluin-TPQer Philips-Drachten
 304. 19-11-2007 15:11-Jane Fonda-Actress-Atlanta, USA
 305. 22-11-2007 17:11-Petra de Haan-Philipsmeiwurkster-Drachten
 306. 22-11-2007 17:13-Marijke Veenstra-Philipsmeiwurkster-Drachten
 307. 22-11-2007 18:39-Betty Langhout-Philipsmeiwurkster-Drachten
 308. 23-11-2007 03:17-Jantine Haitsma-studinte-Wytmarsum
 309. 23-11-2007 10:47-Renneke Wiersma Batema-Philips meiwurkster-De Harkema
 310. 23-11-2007 18:00-Dieder de Vries-Scholier-Heelsum (geboren in Leeuwarden)
 311. 24-11-2007 00:16-Wiggele de Vries-VMBO-Boelenslaan
 312. 24-11-2007 09:16-Sybren Tjepkema -âld AR riedslid Ferwerderadiel 81 jier-Hallum
 313. 24-11-2007 09:17-Hendrikje Tjepkema-Bolhuis-Hûsfrou-Hallum
 314. 24-11-2007 14:07-keimpe de vries-VMBO-Boelenslaan
 315. 24-11-2007 16:53-Teatske-vwo-Eastermar
 316. 24-11-2007 16:56-Anneke de Vries-hûsfrou/storteboom meiwurkster-Boelensloane
 317. 24-11-2007 17:02-Ruurd de Vries-kachelhouthândelaar-Boelensloane
 318. 25-11-2007 21:21-Geert Veenstra-Ald seemân-De Harkema
 319. 27-11-2007 08:39-Durk vd Schaaf-Ald riedslid Menameradiel-Bitgumermûne
 320. 29-11-2007 01:34-Mario Frieswijk-leraar -Leeuwarden
 321. 01-12-2007 19:08-Marco Tiemens-VMBO-Harkema
 322. 01-12-2007 22:37-Kenny de Boer-timmerman-Stroobos
 323. 02-12-2007 14:16-Jeltsje de Vries-HBO verpleegkunde-Boelensloane
 324. 02-12-2007 22:09-Bertus Jans Postma-Ald Dosint Technyske Universiteit Eindhoven-Bitgummole
 325. 04-12-2007 18:28-Korrie Nicolai-Philips meiwurkster-Stynsgea
 326. 06-12-2007 17:16-Marike Santhuizen-Studint orthoptie-Utrecht
 327. 06-12-2007 22:27-Haije v/d Schaaf-Sjauffeur mindervaliden-Bitgummole
 328. 11-12-2007 13:02-Astrid Wagenaar-Philips meiwurkster-Koartehimmen
 329. 17-12-2007 11:43-G.Idsardi-skoalmaster-Twizelerheide
 330. 18-12-2007 09:56-S.J. Soepboer-Kwaliteitsengineer-Drachten
 331. 26-12-2007 13:58-Sipke Storm-Aluminium bewreker-Buitenpost
 332. 06-01-2008 12:19-Klaas Bruinsma-Ald learaar Ingelsk (en literêr oersetter, bygelyks Ilias en de Odusseia fan Homêros)-Drachten
 333. 07-01-2008 17:31-tjitske hoeksma-ambtenaar-woudsend
 334. 08-01-2008 21:14-Aeltsje de Groot-Zantema-Undernimmer-Stiens
 335. 09-01-2008 21:12-Simen Cnossen -Ald riedslid (85 jier)-Snits
 336. 13-01-2008 01:58-Roelof Hofma-Bedriuwsanalist IT-Almere
 337. 18-01-2008 19:53-Arjen Tjerk Loonstra-Undernimmer: musiek/ICT-Lemmer
 338. 18-01-2008 20:44-B Boonstra--Dokkum
 339. 18-02-2008 22:13-goasse doekeles brouwer-frysk en frij utjouwerij-ljouwert
 340. 19-02-2008 22:37-Frans van Kammen-Vapro Operator Philips-Drachten
 341. 19-02-2008 22:42-Jannie van Kammen-PGB-er-Drachten
 342. 19-02-2008 22:43-Jelle van Kammen-Timmerman-Drachten
 343. 19-02-2008 22:43-Tjitske van Kammen-Skoalle-Drachten
 344. 20-02-2008 16:29-Sytse Wilkens-maintenance engineer-eastermar
 345. 21-02-2008 21:32-Albert de Vries-EPO-München, Dútslân
 346. 27-02-2008 00:45-Pier Boorsma-Dichter -Grins
 347. 27-02-2008 23:07-jan v.d.baan-leraar;foarsitter Willem Betongroep;foarsitter FNP Boarnsterhim;-grou
 348. 22-03-2008 21:29-Henk Hamstra-Hûsman-De Harkema
 349. 22-03-2008 21:31-Elly Hamstra- vd Bij-Bakker C1000-De Harkema
 350. 22-03-2008 21:33-Pieter Hamstra-Op skoalle (Friese Poort)-De Harkema
 351. 28-03-2008 12:43-Jacob Tjitze Broers-Izerflechter en toanielspiler (Eye Wykstra)-De Harkema
 352. 28-03-2008 13:41-Janke Broers - Groen-Hûsfrou en oppasser-De Harkema
 353. 28-03-2008 13:52-Harm Groen-Timmerman-De Harkema
 354. 28-03-2008 13:52-Johan Groen-Izerflechter-De Harkema
 355. 28-03-2008 13:53-Karin v/d Bosch-Ferpleechkundige-De Harkema
 356. 28-03-2008 14:12-Fokke Broers-Learaar (pensjoen)-Burgum
 357. 28-03-2008 14:14-Greet Broers-Learares (pensjoen)-Burgum
 358. 28-03-2008 19:45-Sikke Zuidema-Izerflechter-De Harkema
 359. 01-04-2008 21:42-Boele vd Veen-Gepensjoneerd jongereinlieder en frijwilliger themapark Harkema-Koatstertille
 360. 10-04-2008 09:59-Hein Boersma-Foarsitter FNP Skarsterlân-Sint Nyk
 361. 10-04-2008 18:59-Jan Hendrik Rinsma-Winkelman-Lippenhuzen
 362. 21-04-2008 19:11-Friso Elster---Berlin, Dutslan
 363. 06-07-2008 18:21-Rene de Jong-Undernimmer Reklame-Media yn Drachten-Nij Beets
 364. 21-09-2008 21:03-Antsje Hoekstra - Enting-Hûsfrou en frijwilligster Ot en Sien-museum en de Sinneblom-Harkema
 365. 30-09-2008 14:54-Siem de Vlasll-túnfoarmjouwer-Ljouwert
 366. 01-10-2008 20:40-Martinus Jellema-Skriuwer/Toskedokter/Wierhytssiker-Mullum
 367. 03-10-2008 18:14-A Veenstra-studinte-Grins
 368. 11-10-2008 17:05-Egbert Veenstra-Skilder-De Harkema
 369. 11-10-2008 19:54-Sierk Meijer-Quality Engineer-Emmen
 370. 11-10-2008 20:01-Wytske Meijer Elzinga-Husfrou-Emmen
 371. 15-10-2008 14:24-Henk Leeuw-Beveiliger-Drachten
 372. 22-10-2008 13:34-Dominicus Hettinga-Consultancy-Drachten
 373. 22-10-2008 13:34-jaap van dam-logistiek-nijega
 374. 22-10-2008 13:35-Tjisse Visser-Logge manager-Nijega
 375. 06-11-2008 10:00-Schouwtje Scholte-Tjeerdsma--Grou
 376. 17-11-2008 22:18-Jehannes Stienstra-Ald Skips-ôfbouwer-De Harkema
 377. 17-11-2008 22:19-Lieske Stienstra- vd Bij-Hûsfrou-De Harkema
 378. 29-11-2008 14:12-R.A. van Beem-Plysjeman-Utrecht
 379. 11-12-2008 00:02-Pieter van der Kooi-Voeger-De Harkema
 380. 11-12-2008 00:05-Wia van der Kooi-Boonstra-Studerende mem-De Harkema
 381. 05-01-2009 12:12-sikko de jong-eartiids ynspekteur fan it ûnderwiis-ryptsjerk
 382. 06-01-2009 17:09-Fonger Ringnalda-riedslid FNP Wymbritseradiel-Wâldsein
 383. 10-01-2009 21:56-Alex Koenen-Kafeehâlder, it Stee foar Iters en Drinkers-Surhûsterfean
 384. 13-01-2009 00:10-J.van der Wal-zelfstandig-Garyp
 385. 13-01-2009 12:40-Seye Herke Brinkman-Hannelsman-Skûlenboarch
 386. 14-01-2009 18:39-wopke berend veenstra-boer-boelensloane
 387. 16-01-2009 08:53-Iwan de Haan-ICT-er-Drachten
 388. 19-02-2009 12:05-Sytze Burgsma-skoalmaster-Ljouwert
 389. 27-03-2009 10:45-REINDER DE BOER-MASTER-SPANNUM
 390. 29-03-2009 17:32-Anco Oosterkamp-Havo-Bontebok
 391. 29-03-2009 17:32-Chris van Hes -PABO-Sint Jânsgea
 392. 13-04-2009 21:32-Tobias Driesprong-HAVO-Drachten
 393. 13-04-2009 21:34-Anne Postma-Maatschappelijk wurker-Grins
 394. 13-04-2009 21:47-Karen-Optisjen-Zwolle/ Burgum
 395. 13-04-2009 21:52-eildert meeter-skutsje en hekraderboot ondernimmer-akkrum
 396. 13-04-2009 21:53-Anneke Akkerman-administratief medewerker-Franeker
 397. 13-04-2009 21:54-michel veenema-mz ouderenzorg studie te leeuwarden-de knipe
 398. 13-04-2009 21:57-Ricardo Brouwer-Presintator/ferslachjouwer Froeks.TV-Kollum
 399. 13-04-2009 21:58-Gerbrich de Jong-Nederlânske en Fryske taal en kultuer-Burgum
 400. 13-04-2009 22:04-Wychman Dijkstra-Internasjonale Betrekkings en Organisaasje-Grins
 401. 13-04-2009 22:23-Jelle Hofstra-AOW-er-De Gordyk
 402. 13-04-2009 22:25-LE ROUX-Studzje-POISSY
 403. 13-04-2009 22:39-Dhr. Drs. J.J. Sieswerda-Voormalig D66 statenlid-Bakkefean / Bakkeveen
 404. 403-13-04-2009 22:50-Andrew Poortinga--
 405. 404-13-04-2009 22:52-pedro-magazin-Alkmaar
 406. 405-13-04-2009 22:57-folkert de jong-afgekeurt voorheen int.chauffeur-snits
 407. 406-13-04-2009 22:59-Horstmann Bernhard-kantoorbediende-D- 26683 Saterland
 408. 407-13-04-2009 22:59-jeltsje brink--damwâld
 409. 408-13-04-2009 23:07-H.J.T. van Uum-Student Economie / Studint Ekonomy-Gouda
 410. 409-13-04-2009 23:07-Janwillem Bethlehem-Schade-expert-Tsjalbert
 411. 410-13-04-2009 23:10-Samantha Stobbe-Scholier-Drachten
 412. 411-13-04-2009 23:25-Josep Sort-Professor University-Cornellà de Llobregat, Catalonia
 413. 412-13-04-2009 23:37-Nick Dennis van der Wijk-Facilitair Leidinggevende-Surhústerfean
 414. 413-14-04-2009 00:03-Jan Harmen Wignand-Wittenskipper-Dublin
 415. 414-14-04-2009 01:19-Geart-Jan Benedictus-VWO-Boelensloane
 416. 415-14-04-2009 01:35-Gauke Halbersma-Retired-Vancouver, Canada
 417. 416-14-04-2009 01:47-Marije Benedictus-Geneeskunde-Boelensloane
 418. 417-14-04-2009 04:24-Bruce Martin Buursma-Writer-Grand Haven, Michigan USA
 419. 418-14-04-2009 08:20-anna--weurt
 420. 419-14-04-2009 08:29-Ruth Bootsma-Student Klassieken te Nijmegen-Malden
 421. 420-14-04-2009 08:39-johan-pension-apeldoorn
 422. 421-14-04-2009 09:35-jacqueline Wartena-Undernimmer-Ljouwert
 423. 422-14-04-2009 10:02-Alle Meije Wink-ûndersiker-London, UK
 424. 423-14-04-2009 10:09-Baukje Muizelaar-Oars-Laar, Duitsland
 425. 424-14-04-2009 10:23-s.hofstee-aow-gorredijk
 426. 425-14-04-2009 10:31-jentsje de jong-undernimmer-burdaard
 427. 426-14-04-2009 10:35-Petra Bernardus- van der Heide-Gastfrou yn de Horeka-de Jouwer
 428. 427-14-04-2009 11:28-Jentsje de Vreeze-engineer werkfoarbereider-Jirnsum
 429. 428-14-04-2009 12:09-Yvonne Groenendal-Adm. meiwurkster-Balk
 430. 429-14-04-2009 12:31-yves sempels-student archeologie-Drieslinter--Vlaanderen
 431. 430-14-04-2009 13:07-Pascal -Muzikant/Producer-Leeuwarden
 432. 431-14-04-2009 13:39-Reitze Tjerkstra-Stonemason-Vancouver
 433. 432-14-04-2009 13:40-Bauwina Curre-Gehandicapten zorg-Dieren
 434. 433-14-04-2009 13:43-freddy hoekstra-op de havo-De Harkema
 435. 434-14-04-2009 13:49-Deborah de Groot-MBO -Anjum
 436. 435-14-04-2009 13:51-Elbrich van der Velde-Bos en natuurbeheer-Arnhem en Kolllum
 437. 436-14-04-2009 13:52-Carin Reitsma-full-time mem-Baard
 438. 437-14-04-2009 13:58-sybe--burgum
 439. 438-14-04-2009 14:00-Limmy Nijmeijer-Huisvrouw-Heerenveen
 440. 439-14-04-2009 14:06-Bonne Elzinga-Student-Joure
 441. 440-14-04-2009 14:26-Sint Smeding-ICT-ûndernimmer (Smeding Concepts)-Ljouwert
 442. 441-14-04-2009 14:39-Jelmer Woudstra-Student (MBI)-Damwald
 443. 442-14-04-2009 14:39-Marcel van der Veer-Stúdzje (Horeca ondernemer Maneger)-Warns
 444. 443-14-04-2009 14:53-Femke Klamer-mbo 4 milieutoezicht-Burgum
 445. 444-14-04-2009 15:37-Linda Ytsma-SPW -It Hearrenfean
 446. 445-14-04-2009 15:43-Attie Loopstra - van der Woude--drachtster Kompenije
 447. 446-14-04-2009 15:56-Minne Koopmans-Havo 3-Abbega
 448. 447-14-04-2009 15:58-André van der Meer-Feilingmeiwurker op Blommefeiling Aalsmeer-Hoofddorp
 449. 448-14-04-2009 15:58-David Vanderveen--Amerika
 450. 449-14-04-2009 15:59-Sarah Vanderveen--Amerika
 451. 450-14-04-2009 15:59-Schuyler Vanderveen-Student-Amerika
 452. 451-14-04-2009 15:59-Willem Vanderveen--Amerika
 453. 452-14-04-2009 16:08-Miranda-VMBO-Elahuizen
 454. 453-14-04-2009 16:14-J.Wagenaar-ûndernimmer-Hearenfean
 455. 454-14-04-2009 16:16-Marianne de rooij-versorgende-Hommerts
 456. 455-14-04-2009 16:17-Annet Postma-Atheneum-De Himrik
 457. 456-14-04-2009 16:18-Theo Zeinstra-Student Gruthândel-De Westreen
 458. 457-14-04-2009 16:19-sjoey-poiesz -de westereen
 459. 458-14-04-2009 16:26-Janneke Booi-Stúdzje-Eastermar
 460. 459-14-04-2009 16:31-tjalling-groenvoorziening-tytsjerk
 461. 460-14-04-2009 16:44-Harmen Krekt-techniek-Drachten
 462. 461-14-04-2009 16:45-Marije Jellema-stúdzje VZ-IG-Peins
 463. 462-14-04-2009 16:49-dirk-leadjitter-ljouwerd
 464. 463-14-04-2009 16:56-EP van der Wal-Chemisk Technoloog-Grins / Gaesterlân
 465. 464-14-04-2009 16:59-Hanne van der Hoek-CIOS te Hearrenfean-Bolsaert
 466. 465-14-04-2009 17:14-Petra Yntema-Pabû-Easterein
 467. 466-14-04-2009 17:18-Froukje Pitstra-Stúdzje/Oars-Grins
 468. 467-14-04-2009 17:18-Sabine Bos-Beveiliging-Ijmuiden
 469. 468-14-04-2009 17:18-H.M. de Hoop-chauffeur-Monster
 470. 469-14-04-2009 17:28-hotze-skoalle-westhem
 471. 470-14-04-2009 17:33-Henk de Groot-weinmonteur-Nijhoarne
 472. 471-14-04-2009 17:33-Tamme Oosterhof-undernimmer-Ljouwert
 473. 472-14-04-2009 17:40-Jan Wedman-Systeem intergrator-Boelensloane
 474. 473-14-04-2009 17:55-Ineke Wijnsma-Culturele Antropologie-Utrecht
 475. 474-14-04-2009 17:59-Douwe Attema-Werktuigbouwkunde-Enschede
 476. 475-14-04-2009 18:05-Auke van der Ploeg-Friese Poort-Broeksterwâld
 477. 476-14-04-2009 18:27-Geartsje Reijenga van der Wal-Mem-witmarsum
 478. 477-14-04-2009 18:39-Dukke Wiersma-Juf fan groep 8-Skingen
 479. 478-14-04-2009 19:07-Hans Kroodsma-Ecoloog-Cothen
 480. 479-14-04-2009 19:13-Martin-Age Osinga-mbo bouw-Koufurderrige
 481. 480-14-04-2009 19:30-Liesbeth-VWO-Akkerman
 482. 481-14-04-2009 19:38-hendricus de graaf-lasaulec-grou
 483. 482-14-04-2009 20:27-Margreet-rechtenstudie-Veenendaal
 484. 483-14-04-2009 20:34-Evelyn Bruinsma-Leisure, Sports & Wellness-Groningen
 485. 484-14-04-2009 20:55-Francisca Hagen-studente journalistiek-Leusden
 486. 485-14-04-2009 20:59-Fardou Haisma-Havo 4, (bijbaan) werkende in de bediening.-Bakkefean
 487. 486-14-04-2009 21:27-Christine bosma-havo-drachtster kompenije
 488. 487-14-04-2009 21:27-Piet Bouma-verpleegkundige-Winterswijk
 489. 488-14-04-2009 21:30-Annatea de Vries-secretaresse op in notaris kantoar-Ljouwert
 490. 489-14-04-2009 21:57-WilSon-Webûntwerper-Skarsterbrêge
 491. 490-14-04-2009 22:08-Margreet Houtman-Studente Dierverzorging-Zeewolde
 492. 491-14-04-2009 22:22-Kees Pitstra-uitvoerder sr wegenbouw-Drachten
 493. 492-14-04-2009 22:33-margreeth eringa-student scenografie-grins
 494. 493-14-04-2009 22:46-jelle koornstra-gemeente ambtner-snits
 495. 494-15-04-2009 07:20-Joost de Jong-Militair-Amersfoort
 496. 495-15-04-2009 08:08-frerik samplonius-schipper-wijckel
 497. 496-15-04-2009 08:29-Geke Haisma-Drukker-Bakkeveen
 498. 497-15-04-2009 09:13-Nynke Dam-Detailhandel FC Heerenveen-Gersleat
 499. 498-15-04-2009 09:38-Almar Wildschut-NUON-Harlingen
 500. 499-15-04-2009 16:07-Esther Bosma-Geneeskunde-Surhuisterveen
 501. 500-15-04-2009 16:28-Kent Broersma-Retired / -Yucaipa, California U.S.A.
 502. 501-15-04-2009 18:00-Stephan N.J. Kurpershoek-Learkrêft-Easterwierrum
 503. 502-15-04-2009 18:03-durk kamminga -lasker-drachten
 504. 503-15-04-2009 18:57-Jacob Born-prosesferbetterer-Ljouwert
 505. 504-15-04-2009 20:57-hilbrand bakker-leanwurker-Tsjom
 506. 505-15-04-2009 21:42-Ype Dijkstra-Operator-De Jouwer
 507. 506-15-04-2009 22:23-dukke tuinenga-sosjaal tjinstferliener-ljouwert
 508. 507-15-04-2009 23:48-Jan Rienk de Boer-Boer en Bankier-De Rottefalle
 509. 508-16-04-2009 09:46-Meindert Reitsma-3e klas VWO-Wytgaard
 510. 509-16-04-2009 12:44-Kayleigh Goldsmith-frijheids strider-Ljouwert
 511. 510-16-04-2009 17:39-Gerben Sjoerd Wiersma-Frys om utens!-Den Helder
 512. 511-16-04-2009 19:08-Jetske Palma-Studint-Easterbierrum
 513. 512-16-04-2009 19:46-Berend Ytsma-Utstjoerkrêft-Noardburgum
 514. 513-16-04-2009 20:25-wytske couperus-VWO-dronryp
 515. 514-17-04-2009 08:03-Jan Tjeerd Rinia-Ondernemer-Amsterdam
 516. 515-17-04-2009 12:58-M. Nekeman-Tinker-Giethoorn
 517. 516-17-04-2009 23:25-Christina Bos-Vastgoed & makelaardij-Drachten
 518. 517-18-04-2009 22:10-H.Siebenga-Renovatie-Oud-Heusden
 519. 518-19-04-2009 08:48-Remmelt Wester-Servicemonteur-Drachten
 520. 519-19-04-2009 09:37-marco oost-hovenier-Easterlittens
 521. 520-19-04-2009 10:50-henk miedema-leanwurker/veehalder-stiens
 522. 521-19-04-2009 16:45-M.H.J. van Assen-Beveiliger-Leeuwarden
 523. 522-20-04-2009 09:50-André Zandstra-Heit-Ljouwert
 524. 523-23-04-2009 10:28-Sietse Terpstra-Havo op it Bogerman Snits-Sibrandabuorren
 525. 524-26-04-2009 21:55-gw veenstra-mer-Rottefalle
 526. 525-29-04-2009 20:09-Sjoerdje Pitstra-Doktersassistente-Surhusterfean
 527. 526-29-04-2009 22:06-Dennis de Boer-Internet-United States
 528. 527-03-05-2009 11:09-Tjits Eilander vd bij-hûsfrou-Harkema
 529. 528-03-05-2009 11:09-Feike Eilander -frachtwein sjauffeur-Harkema
 530. 529-03-05-2009 11:09-W Eilander --Harkema
 531. 530-03-05-2009 11:10-FK Eilander --Harkema
 532. 531-03-05-2009 11:10-W Eilander --Harkema
 533. 532-03-05-2009 11:10-AW Eilander --Harkema
 534. 533-04-05-2009 14:46-Jaap Ronner-Student BE-Doetinchem
 535. 534-17-05-2009 16:40-Marius Bauer-Sjef Sie Skjinning en Kwaliteit Kontrole-Alexandria, Ontario (earder It Hearrenfean)
 536. 535-02-06-2009 22:18-michel veenema-alderensoarg-de knipe
 537. 536-04-06-2009 08:41-Anna Kromkamp-student-Ljouwert
 538. 537-09-08-2009 17:05-Berber Visser-Peuter-Nijega
 539. 538-25-08-2009 06:47-Hindrik W. L.-Oars-Kaiserslautern
 540. 539-28-08-2009 09:16-Nynke Beetstra-foarsitter FNP-Grou
 541. 540-31-08-2009 17:56-henk miedema-leanwurk student-stiens
 542. 541-31-08-2009 17:59-Hendrik Grunstra-Technische Informatica-Gau
 543. 542-31-08-2009 18:00-Ramona Visser-Psychologie-Damwâld
 544. 543-31-08-2009 18:10-Henny Veenstra-Verpleegkundige-Drachten
 545. 544-31-08-2009 18:34-Sievert Schreiber-Gastheer Hotel Princenhof-Fryslân
 546. 545-31-08-2009 18:42-B.de Vries-apothekersassistente-Damwald
 547. 546-31-08-2009 18:52-gerard wijnsma-frezer-Damwâld
 548. 547-31-08-2009 19:05-JITIIZER-Artyst-Sint Nyk
 549. 548-31-08-2009 19:06-Josse-Artyst-Sint Nyk
 550. 549-31-08-2009 19:07-WilSon-Artyst-Skarsterbrêge
 551. 550-31-08-2009 19:07-Tommy-Artyst-Sint Nyk
 552. 551-31-08-2009 19:07-Bongel-Artyst-Rotsterhaule
 553. 552-31-08-2009 19:15-Alie ten Brink-manager-Heerlen
 554. 553-31-08-2009 19:39-D. van Wieren-Medisch secretaresse -Kollum
 555. 554-31-08-2009 19:54-annie postma ros-skjinmakster-dokkum
 556. 555-31-08-2009 20:14-Jan O.-Business & IT -Dokkum
 557. 556-31-08-2009 20:20-N.D. Nicolai-oannimmer-Ljiouwert
 558. 557-01-09-2009 05:37-W.T. Miedema-Oars-Oerterp
 559. 558-01-09-2009 09:31-pieter-studie electrotechniek-koudum
 560. 559-01-09-2009 11:06-trienus schaper-lasbaas-koudum
 561. 560-01-09-2009 14:50-Sikke Postma-finansjeel meiwurker-Dokkum
 562. 561-01-09-2009 16:19-Jan Sikke van der Zwaag-Seeman-Drachten
 563. 562-01-09-2009 18:19-Folker Frommeyer-Consultant-Dubai, United Arab Emirates
 564. 563-03-09-2009 13:03-Hendrik Ernst-KoekieBakker-Hallum
 565. 564-04-09-2009 16:00-Tjitske -assistente zmlk-skoalle-Damwald
 566. 565-04-09-2009 19:08-Rianne Douwina Sienema-Pedagogische medewerker/ Student pabo-Groningen
 567. 566-05-09-2009 14:36-Gerrit-loodgieter-Damwâld
 568. 567-06-09-2009 10:49-Harm Willem-Leraar-Leiden
 569. 568-13-09-2009 19:56-ietsje meems-dietist en student-grins
 570. 569-11-10-2009 12:26-peter van ooijen -zorg-wijk bij duurstede
 571. 570-08-11-2009 19:11-Froukje -Oars-Drachten
 572. 571-17-11-2009 21:59-Daniël-studint-Dokkum/Amsterdam
 573. 572-03-12-2009 22:10-Stevina Visser-Verzorger voor Tjisse Visser en oppas voor Berber-Nijega
 574. 573-17-12-2009 21:36-Johannes Annema-Stúdzje/Berop/Oars-Westergeest
 575. 574-18-12-2009 19:36-Gerke Kootstra-Medisch Instrumentatietechnicus-Harkema
 576. 575-06-01-2010 15:39-Erik Huisman-PABO-Gerdyk
 577. 576-17-01-2010 18:24-Jelmer van der Hem-studint/meiwurker op in sikretariaat-Grins
 578. 577-17-01-2010 21:29-Marten van der Veen-politikus-Twizelerheide
 579. 578-18-01-2010 19:24-Jan Auke Veenstra-Ambtner-Ljouwert
 580. 18-01-2010 21:56-dykstra-mbo-easterwalde
 581. 19-01-2010 12:54-Antsje Hoekstra - Enting-Hûsfrou-De Harkema
 582. 19-01-2010 16:51-J.H.Piebenga-Pinsjonearre dir.basisskoalle-Bears
 583. 19-01-2010 18:13-J.Kamstra-amtner-Twizelerheide
 584. 20-01-2010 21:28-I Bylsma-_-Twizelerheide
 585. 20-01-2010 22:46-Sytse Algra-amtner-Frjentsjer
 586. 22-01-2010 18:37-Baukje Stavinga-oersetter-Jirnsum
 587. 23-01-2010 15:59-Sikke Piebenga-learaar-Frjentsjer
 588. 23-01-2010 18:13-Folkersma--Drachten
 589. 24-01-2010 07:34-jeen pool-monteur/losker-Oldemarkt
 590. 24-01-2010 16:38-sake vd kloet-selstannich-boelensloane
 591. 24-01-2010 22:57-Gerard Jonkers--Boalswert
 592. 25-01-2010 18:16-Rop Dykstra-Grafysk Foarmjouwer-De Jouwer
 593. 02-02-2010 10:38-Jantsje Rijpma-meiwurker glesfabricant-Seisbierrum
 594. 07-02-2010 11:15-Jelte Liemburg-VWO-Mildam
 595. 02-03-2010 16:49-W. de Vries--Ljouwert
 596. 05-03-2010 21:27-Nynke Schoorstra-Bosma-pjutteliedster-Ternaard
 597. 05-04-2010 17:31-Jan Lammert Prinsen-teamlieder op FU skoalle-Boalsert
 598. 07-04-2010 14:49-Jan van der Vlugt-ryksamtner-Aldehaske
 599. 13-04-2010 23:20-Henk Cuperus- Undernimmer-Ter Aar
 600. 18-04-2010 22:18-Gerda Pieterse-Waanders-Archtectural Technologist-Richards Bay, South Africa
 601. 19-04-2010 09:59-cosyn anita-healtcare work with old people-cardijnlaan 7 9880 aalter belgium
 602. 19-04-2010 17:51-Elsabe Pieterse--
 603. 21-04-2010 20:46-robert eppinga-helper-lippenhuzen
 604. 28-04-2010 21:38-Rommert Tjeerdsma-skriuwer/boekekeapman-Marrum
 605. 12-05-2010 15:08-Jornt Elzinga-Studint-Hallum
 606. 28-05-2010 09:01-J. Meester-Studint Ingelsk & riedslid-Rottum (Skarsterlân, Fryslân)
 607. 30-05-2010 01:59-Jacob Lageveen-Ondernemer-Lemmer
 608. 31-05-2010 04:33-Gerard Nijenhuis-Student-Lemmer
 609. 31-05-2010 04:33-Dirk de Weerd-Student-Sneek
 610. 31-05-2010 04:34-Ernst-Jurjen Terpstra-Student-Lemmer
 611. 31-05-2010 04:35-Jan Visser-Student-Lemmer
 612. 31-05-2010 16:24-Kees Abe--Drylts
 613. 31-05-2010 22:53-henk minkema-studint-de knipe
 614. 15-06-2010 23:34-Hessel Hartmans-Student-Grins
 615. 24-03-2012 18:29-Douwe fon der Meulen-maatskiplikwurker-Amsterdam
 616. 28-03-2012 16:31-Ezra Brander-Student Boukunde en Soundmate VOF-Frentsjer
 617. 30-03-2012 01:11-Sytze Batema-Eigen Reiddekker bedriuw-Harkema
 618. 30-03-2012 01:11-Fenne Batema-Administratyf meiwurker-Harkema
 619. 30-03-2012 01:11-Klaas Batema-Beamfersoarger en boerenarbeider-Harkema
 620. 30-03-2012 01:11-Tjalling Batema-Reiddekker-Harkema
 621. 30-03-2012 01:11-Jelle Batema-Reiddekker-Harkema
 622. 30-03-2012 01:11-Haije Batema-Reiddekker-Harkema
 623. 30-03-2012 01:11-Tjitske Batema-Studinte bestjoerskunde-Harkema
 624. 30-03-2012 18:15-Ans Brouwer-Pedagogysk Meiwurker-De Jouwer
 625. 02-04-2012 13:30-Sjieuwke Engelman-fersoargjende IG ferpleechhûs-Gerdyk
 626. 07-04-2012 22:05-Martsje de Jong-redakteur en taksisjauffeur-Bitgum
 627. 09-04-2012 16:04-Jabik van de Bij-earder foars. Kolleezje fan Bestjoer fan Stenden en foars. RfdFB-Twellegea
 628. 09-04-2012 19:26-Ypie Postma-van Loo-begeliedster minsken mei ferstanlike beperking-Surhuzum
 629. 26-04-2012 07:18-Ferdinand de Jong-Skriuwer en deagraver-Boarnburgum
 630. 26-04-2012 07:36-Sake Vellema-Teamlieder Dokkumer flaggen sintrale-Dokkum
 631. 26-04-2012 09:00-Sippe Gjaltema-Produksje meiwurker Dokkumer flaggen sintrale-Dokkum
 632. 26-04-2012 10:53-Jan van Beek-Pensjonearre beropsmilitêr by de Huzaren fan Boreel-Makkum
 633. 27-04-2012 09:23-Kim Tsai-Selsstannige-Rottefalle
 634. 28-04-2012 09:50-Tessa Deuze-Maatskiplikwurkster-Halsteren(NB)
 635. 28-04-2012 12:28-Günther Dauwen-European Free Alliance EFA-Flanders(B)
 636. 28-04-2012 09:58-Michael Kohnen-Bundeswehr-Berlin(D)
 637. 29-04-2012 11:46-Miquel Marzabal Galano-Plantoetser-Amsterdam
 638. 29-04-2012 02:12-Rein Middelburg-Pensjonearre-Boarnwert
 639. 29-04-2012 07:51-Mike Möhlmann-Emden(O-FRL)
 640. 30-04-2012 09:48-Aantjelle Soepboer-dosint skiednis-Feanwâlden
 641. 30-04-2012 04:55-Abe de Vries-skriuwer, publisist, sjoernalist-Aldsyl
 642. 30-04-2012 07:20-Geart Tigchelaar-Freelance korrekter/oersetter-Burgum
 643. 01-05-2012 12:49-Durk Visser-Natuerlânskip-analist/opliedings-mentor-Bûtenpost
 644. 01-05-2012 04:35-Annette Panhuis-Studint maatskiplikwurkster-Hearrenfean
 645. 01-05-2012 04:35-Johannes Panhuis-Pensjonearre-Hearrenfean
 646. 01-05-2012 05:30-Maria angels mj-wao-Amstelveen
 647. 02-05-2012 06:20-Meindert Reitsma-Studint-Wytgaard
 648. 09-05-2012 09:57-Melle Stienstra-machineoperator by philips-Eastermar
 649. 10-08-2012 03:23-Thys van der Veen-Argivaris-Dokkum