Nûmer 8: Bertus Jans Postma 22-11-2012

 

 

Nûmer 7: Willem Schoorstra 05-05-2012

 

 

 

Nûmer 6: Chris van Hes 30-06-2010

 

Nûmer 5: Wolter Wybren Jetten 29-05-2007

 

 

Nûmer 4: Sjoerd Groenhof 23-04-2007

 

 

 Nûmer 3: Wybren Couperus 11-07-1996

 

 

Nûmer 2: Doekele Brouwer 16-01-1951

 

 

 

Nûmer 1: Bearend Joukes Fridsma 29 april 1931

Ik wie noch altyd in boarger fan de Nederlânske steat. Sadwaande hie ik yn dit lân gjin stimrjocht. Omdat ik belangstelling hie foar politike en sosjale fraachstikken  woe ik Amerikaansk boarger wurde. Ik woe meidwaan oan de ferkiezings foar it presidintskip. Yn 1927 hie ik de “Declaration of Intention” oanfrege en no woe ik graach in “Petition for Citizenship”. Ien fan de fragen hjirby wie:  As it nedich wêze soe, soene jo dan reestean om wapens op te nimmen ta ferdigening fan it lân?” Dêrop hie ik andere:  “Ik bin in pasifist mei morele beswieren tsjin de oarloch”. Doe’t ik dat skreau, wist ik dat de oanfraach wolris ôfstegere wurde koe. Want ik wie op ‘e hichte mei de bekende “McIntosh Case”. Douglas Clyde McIntosh, wie troch it Heechste Rjochtshôf yn Washington, om in gelikens antwurd, it Amerikaanske boargerskip wegere.

Op 29 april 1931 waard ik fersocht om yn it “district court house” te ferskinen. Myn tsjûge wie Prof. J.G. van den Bosch, dy’t Ingels joech oan Calvin College.  Ik hie my foarnommen om by fierder ynfreegjen gjin wurd fan myn antwurd werom te nimmen. Wol hie ik de hope dat der gjin konfrontaasje wêze soe. Dy hope rekke net beskamme: der waarden gjin fragen steld en oer it antwurd waard net rept. Der kaam gjin “Fridsma Case”. It wie in blide dei ek omdat der op myn “Certificate of Citizenship” stie dat ik fan “nationality Dutch” mar fan “race Frisian” wie. Under de 46 “races or peoples” dêr’t men in kar út dwaan kinnen hie, stiene de Friezen net, mar ik hie op de “Petition” dy namme der byfoege. It ûnderskie tusken folk en steat wie hjirmei erkend. http://www.calvin.edu/news/2005-06/fridsma.htm