Ornaris wurdt sein dat de Fryske kultuer om 400 f. Kr. hinne begûn. De âldste spoaren fan de Frisian populaasje (proto –Frisians) yn de legelânen giet dan ek sa'n 2400 jier tebek. Dat makket de Friezen ien fan de âldste “noch hieltyd libbene en fuortbesteane” folk yn Europa,  wat mei it each op de tanimmende mobiliteit fan ús maatskippij al in lyts wûnder hite mocht. Sjoch ûnder de skeakels foar in opsomming fan kenmerken en bysûnderheden fan de skiednis der Friezen.

http://www.11en30.nu/

http://www.boudicca.de/friezen-nl1.htm

http://www.boudicca.de/friezen-nl2.htm
 
 
http://www.sirkwy.nl/xmlboeken.html&bid=9&part=2

 
Ek nijsgjirrich:

http://fy.wikipedia.org/wiki/Friezen
 
http://fy.wikipedia.org/wiki/Skiednis_fan_Frysl%C3%A2n

http://fy.wikipedia.org/wiki/Tiidline_fan_de_Fryske_skiednis

http://fy.wikipedia.org/wiki/Fryske_Fjildslaggen

http://fy.wikipedia.org/wiki/Slach_by_Appingedam
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Groningen

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Ommelanden

http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Ommelanden